Tuotteistus ja tuotekehitys

Palvelemme asiakkaitamme kokonaisvaltaisesti tuotekehitysprojekteissa. Voimme ottaa projekteissa myös kokonaisvastuun, projektijohdon, jolloin eri osa-alueet menevät yhden luukun periaatteella meidän kautta. Mukana voi olla esim. mekaniikkasuunnittelua, teollista muotoilua, elektroniikkasuunnittelua, optiikkasuunnittelua ja sulautettuja ohjelmistoja.

Meillä on myös hyvä verkosto alihankintaan sekä Suomessa että Kiinassa, sen mukaan, halutaanko paikallista valmistusta vai onko valmistus- ja työkaluhinnat kriittisiä. Tuotekehitystiimimme on joustava ja skaalautuva. Partnereiden avulla pystymme tarjoamaan nopeasti kustannustehokkaan tiimin, jossa kaikki osa-alueet on otettu huomioon. Tuotekehitysprojekti tulee siten kustannustehokkaaksi, kun käytämme tarvittavia resursseja vain tarpeen mukaan, eikä ylimääräistä joutokäyntiä tule.

Tuotekehitykseen liittyvät yleiset kysymykset (FAQ)

Mitä tuotekehitysprojekti maksaa?

Tuotekehitysprojekteja voidaan tehdä joko tuntipohjaisesti sovitun ajan mukaan tai sitten sovitun kiinteän urakkasopimuksen mukaan. Tuntipohjaisesti projekteja tehdään usein silloin kun ei tiedetä tarkkaan lopputulosta, vaan etsitään ensimmäisiä ratkaisuja ja haetaan uusia ideoita. Suunnitteluresurssi myös vuokrataan tarvittaessa asiakkaan tiimiin ja tiloihin esim. pariksi kuukaudeksi. Kustannuksesta on vaikea antaa yksiselitteistä hintaa, sillä jokainen projekti on erilainen vaativuudeltaan. Lisäksi toisessa projektissa saatetaan tarvita vain yhtä osaamisen osa-aluetta. Ilmaisessa alkukartoituksessa saat hyvän käsityksen tuotekehitysprojektisi tulevista kustannuksista.

Kuinka kauan tuotekehitysprojekti kestää?

Tuotekehitysprojektin kesto on tyypillisesti useita kuukausia. Erityisesti jos projektissa on useita osa-alueita esim. teollinen muotoilu, mekaniikkasuunnittelu, elektroniikkasuunnittelu ja ohjelmistosuunnittelu. Välissä voidaan tehdä esim. kaksi prototyyppikierrosta, testata erilaisia vaihtoehtoja ja lopuksi tehdään tuotteesta massatuotantokelpoinen. Jotkut pienet projektit voidaan tehdä jopa päivässä (esim. yksinkertainen ohutlevyosan tai koneistettavan osan mallinnus), jos tehtävä on selkeä ja yksinkertainen.

Mikä on tuotekehitysprosessi?

Tuotekehitys toteutetaan usein projektina, jolloin projektinhallinta on yksi tärkeimmistä tuotekehityksen osaamisalueista. Tuotekehitysprojekti muuntaa markkinatarpeet ja tekniset mahdollisuudet myytäviksi tuotteiksi, ja se voidaan jakaa seuraaviin vaiheisiin: [Lähde] Wikipedia

1. Vaatimusmäärittely

Uuden tuotekehitystehtävän aluksi yritys tekee usein tarkan markkinaselvityksen, jossa on seuraavanlaisia kysymyksiä: Mitä asiakas haluaa, mitä tarjoavat kilpailijat, missä meillä on uusia ajatuksia, missä on meidän kohderyhmämme, missä elämänvaiheessa ovat muut tuotteemme, mitä hyötyjä uusi tuote voisi tuoda? Jatko ohjautuu vastausten mukaan. Tavoitteena on tässä eliminoida virheelliset ajatukset ennen kuin tuotekehitykseen suunnataan enemmän resursseja.
Uuden tuotteen tuotto-kustannuslaskelmasta määräytyy tavoitehinta uudelle tuotteelle sekä tuotekehitykseen käytettävissä olevat rahat.
Tuotekehitys alkaa usein spesifikaation (vaatimuslistan tai vaatimusmäärittelyn) laatimisella. Tässä kuvataan ulkonäköä, lainsäädännön vaatimuksia, käyttöä ja vastaavia. Listatut toiminnot jaetaan vaatimuksiin, jotka uuden tuotteen pitää vähintään täyttää ja toivomuksiin täydentävistä toiminnoista. Vaatimuslistaan kannattaa hakea asiakkaan näkökulma.
Vaatimuslistan valmistuttua selvitetään teknisiä toteuttamismahdollisuuksia ja luodaan tuotekehityssuunnitelma (toteutussuunnitelma tai -määrittely), jonka pohjalta alkaa varsinainen tuotekehitystyö.
Tässä vaiheessa pyritään uuden tuotteen toiminnot jakamaan erillisiin osatoimintoihin, joihin etsitään mahdollisimman systemaattisesti kaikkia ratkaisumahdollisuuksia. Ideointivaiheessa pyritään olemaan abstraktilla tasolla, jotta voidaan edetä nopeasti ja järjestelmällisesti löytää mahdollisimman monta ratkaisumahdollisuutta. Ratkaisumahdollisuuksien kartoittamisen jälkeen valitaan niistä sopivimmat, joilla vaaditut toiminnot saadaan toteutettua.
Ideoita uusiksi ratkaisuiksi voidaan saada asiakkailta ja käyttäjien kokemuksesta, tuotekehitysosastolta, kilpailijoiden tuotteista, messuilta tai julkisista idea lähteistä, esimerkiksi patenteista.
Ideoinnissa voidaan käyttää avuksi erilaisia ideointitekniikoita, kuten aivoriihtä, morfologiaa, ongelman analysointia ym.

2. Ideointivaihe ja tuotekonseptin laadinta

Luonnosteluvaiheessa sijoitetaan pääkomponentit ja toiminnot laitteeseen.Piirustukset eivät ole tarkasti piirrettyjä, vaan tarkoitus on tuoda esille tuotteen idea. Esimerkiksi koneesta tehdään ensimmäinen pääkokoonpanopiirustus, ”uloslyönti”, minkä jälkeen luonnostelua tarkennetaan ja käydään pääkomponenttien tekniset mitoituslaskelmat tarkasti läpi. Koneensuunnittelussa käytetään tässä nykyään avuksi mallinnusta, simulointia ja CAD-ohjelmistoja. Ohjelmistosta tehdään ensimmäiset tarkemmat toiminnalliset spesifikaatiot ja ohjelmiston arkkitehtuurikuvaukset.
Jos tuotteella on ulkonäkövaatimuksia, niin tässä vaiheessa tuotekehitysryhmään kutsutaan mukaan teollinen muotoilija. Muotoilija laatii useampia skissejä uuden tuotteen ulkonäöstä, joista sitten valitaan sopivin.
Jos on tarvetta testata teknisiä toimintoja, voidaan tehdä prototyyppi teknisen konseptin toimivuuden varmistamiseksi. Usein prototestit rajoittuvat tässä vaiheessa vain kriittisiin toimintoihin.
Monimutkaisten tuotteiden, kuten autojen suunnittelu jakaantuu usealla osastolle, esimerkiksi moottoriosasto ja ovisuunnitteluryhmä, ja jotka toimivat varsin itsenäisesti ja rinnakkaisesti.

3. Viimeistelyvaihe ja detaljisuunnittelu

Viimeistelyvaiheessa tuotetaan tuotedokumentaatio, esimerkiksi vaadittavat dokumentit valmistusta varten sekä lopuksi käyttäjädokumentaatio (käyttö- ja asennusohjeet). Kun osien kuvat ovat valmistuneet, tehdään uutta tuotetta vastaava prototyyppi. Hyvin suurista tuotteista, kuten paperikoneista ei prototyyppejä voida tehdä. 3D-mallit pystyvät nykyään korvaamaan osan prototyypeistä, mutta prototyyppejä voidaan käyttää nykyään myös tuotanto-osina. Prototyyppien rakentamisesta ja kokeista syntyy virhelistaa, jotka korjataan tuotteeseen (kuviin ja malleihin). Tässä vaiheessa tehdään tuotteelle erilaisia testejä, usein esimerkiksi tuoteturvallisuuteen liittyvät standardit vaativat että tuote testataan tietyllä tapaa, tyyppitesteillä (esim. CE ja FCC). Valmistettavuuden parantamiseksi voidaan tehdä nollasarjoja, joilla optimoidaan valmistusprosessia ja eliminoidaan häiriöitä tuotannosta.

4. Myynnin aloittaminen ja tuotteen elinkaaren aikana tapahtuvat muutokset

Tuotteen elinkaaressa tuotekehitysvaihe päättyy tuotteen viemiseen markkinoille. Usein uuden tuotteen markkinointi alkaa jo siinä vaiheessa, kun tuotteen prototyyppi on valmistunut ja tuotannon alkamiselle on saatu vahvistettua aikataulu. Useimpiin tuotteisiin tehdään vielä niiden elinaikana muutoksia johtuen esimerkiksi jonkin komponentin saatavuuden loppumisesta tai jonkin komponentin laatu on osoittautunut luvattua huonommaksi. Myös tuotantomäärien muuttuessa voi olla järkevää suunnitella tuotanto erilaiseksi matkan varrella. Esim. jos alkuperäisessä suunnitelmissa oli tarkoitus tehdä vain satoja kappaleita vuodessa, mutta kysynnän kasvaessa määrät kasvavat kymmeniin tuhansiin. Tällöin tekemällä esim. työkaluja voidaan säästää kappaleen valmistuskustannuksessa huomattavasti. Tärkeätä on että tuotteen elinkaaren vaiheet on huomioitu tuottolaskelmissa, ja että jo tuotekehityksen aikana mietitään kuinka voidaan varmistaa hyvä tuottavuus koko tuotteen elinkaaren ajan.

Tuotesuojaus

Tuotesuojaus lähtee monesti uutuustutkimuksella, jolloin ei kehitetä jo aiemmin patentoitua tuotetta. Jos patenttia ei idealle ole, niin idea kannattaa suojata joko patentilla, tuotemerkillä tai mallisuojalla.

Tuotekehitysopas

Tarjoamme myös tiiviin oppaan onnistuneen tuotekehitysprojektin toteuttamiseen. Voit ladata sen sähköpostiisi antamalla tietosi tästä linkistä: Tuotekehitysopas