Rekisteriseloste / Terms of Use

 

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 pykälän mukainen rekisteriseloste

Laatimispäivä:
16.8.2016

Rekisterinpitäjä:
Conseptas Oy
Veistämötie 15
90620 Oulu
info ät conseptas.com

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Kari Vatka
Conseptas Oy
Veistämötie 15
90620 Oulu
etunimi.sukunimi ät conseptas.com

Rekisterin nimi:
Conseptas Oy:n sähköposti-, asiakas-, tilaaja- ja prospektirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Markkinointi potentiaalisille asiakasyrityksille, asiakassuhteen hoitaminen ja sähköinen asiakaspalvelu sekä sähköisten tietosisältöjen välitys niiden tilaajille.

Rekisterin tietosisältö:
Nimitiedot, sähköpostiosoite, yritys tai organisaatio, asema yrityksessä, puhelinnumero, yrityksen osoitetiedot, tunnistetiedot verkkopalvelun sisällön muokkaamiseksi yhteystietonsa sähköisesti jättäneille asiakkaille, asiakasprospekteille tai sähköisten tietosisältöjen tilaajille.

Säännönmukaiset tietolähteet:
Tietoja kerätään vain rekisterinpitäjän omassa toiminnassa. Tietolähteinä ovat asiakas-, tilaus- tai asiakasprospektisuhteen aloitus henkilökohtaisessa tapaamisessa, sähköpostitse tai sähköisellä lomakkeella rekisterinpitäjän verkkosivuilla. Asiakas-, tilaus- tai asiakasprospektisuhteen aloituksen jälkeen tietoja kerätään automaattisella sähköisellä tunnistuksella rekisterinpitäjän verkkosivuilla ja sähköpostikirjeissä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
Henkilötietoja voidaan valikoidusti luovuttaa rekisterinpitäjän toimeksiantaman telemarkkinointiyrityksen kohdennettuun markkinointikampanjaan. Tietojen omistajuus ei siirry rekisterinpitäjältä ulkopuolisille eikä ulkopuolisilla ole oikeutta toimeksiantoa laajempaan käyttöön.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Asiakasrekisterin tietoja säilytetään EU:n ulkopuolella Safe harbor (EU-direktiivi 95/46/EC) -sopimuksen puitteissa.

Rekisterin suojauksen periaatteet:
Manuaalista aineistoa ei ole.
Tietojärjestelmillä tallennettavat ja käsiteltävät tiedot ovat rajattujen ja nimettyjen henkilöiden käytettävissä. Käyttö edellyttää kirjautumista tietojärjestelmään.

Tilauksen peruutus ja suoramarkkinointikielto:

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen sähköiseen suoramarkkinointiin hyödyntämällä uutiskirjeessä olevaa tilauksen peruutuslinkkiä.


Person file description


Person file description according to the Finnish Personal Data File Decree (523/1999) paragraph 10.

Date:
16.8.2016

Registry holder:
Conseptas Oy
Veistämötie 15
90620 Oulu
info (a) conseptas.com

Contact information:
Kari Vatka
Conseptas Oy
Veistämötie 15
90620 Oulu
forename.surname (a) conseptas.com

Registry name:
Conseptas Oy´s e-mail, customer and prospectregistry.

Reason for handlig personal information:
Marketing to potential customers, customer care and customer service.

Contents of the registry:
Personal Name, e-mail, company or organization, position in the company, phone number, companys address, cookie information to adjust contents of the online services for customers who have left their contact information, customerprospects or subscribers of web services.

Normal personal information sources:
Information is only collected on registry holders own activities. Information sources are starting of customer-. contracting- or customerprospectrelationship on a personal meetings, by e-mail or by online forms on registry holders website. After establishing a customer-, contracting- or customerprospectrelationship information is collected automatically by electrical regognition on registry holders website and newsletters.

Normal submission of personal information:
Personal information can be submitted to a contracted telemarketing company for registry holders telemarketing campaings on our own customers. Ownership of the information does not migrate and contractors do not have right for a wider usage of this information.

Migration of information outside EU or ETA:
Personal information outside EU is held according to Safe harbor agreement (European directive 95/46/EC).

Principles of registry safety:
Manual copy of this information does not exist.
All the information saved and used on data processing systems is only vieved and processed by named and limited personnel. Usage of this information requires login to a data prosessing system.

Cancellation of subscription and forbiddance of direct marketing:

Customers have a right to forbid usage of their personal information for direct marketing purposes by using link to unsubscribe on a newsletter.